Vestiging Amsterdam

Vestiging Den Haag

Volg ons

Bijgevoegd twee formulieren betreffende de algemene voorwaarden voor verkoop- levering- en woningzoekenden.

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
Opdrachtnemer : Den Uyl Real Estate
Opdrachtgever : De Contractuele wederpartij
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.
2.2 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade als gevolg van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie en gegevens.
2.4 Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeengekomen opdracht indien Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt.

3. Prijs
3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn in de prijs niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

4. Adviezen en uitvoering opdracht
4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.
Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeengekomen opdracht indien Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt.
4.2 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden uit overeenkomst als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen kan Opdrachtnemer niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat, maar zal zich naar beste vermogen inspannen (inspanningsverbintenis) opdat het beoogde resultaat wordt bereikt.

5. Intellectuele eigendom
5.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how” , zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.
5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.
5.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6. Betalingsvoorwaarden
6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen veertien dagen na (deel)factuurdatum.
6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
6.4 Boeterente: bij zakelijke transacties is de opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf veertien dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst en/of de goederen heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de ontvangst van de goederen of dienst. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
6.5 De boeterente bedraagt 7% plus de rente van de Europese Centrale Bank.
6.6 Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de Nederlandse overheid.
6.7 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden als volgt berekend:

over de eerste€ 3.00015%
over het meerdere tot€ 6.00010%
over het meerdere tot€ 15.0008%
over het meerdere tot€ 60.0005%
over het meerdere vanaf€ 60.0003%

6.8 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
6.9 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
7.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

8. Wijzigingen in de opdracht
8.1 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
8.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

9. Ontbinding
9.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
9.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
9.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
9.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt en ziekte van Opdrachtnemer.
9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

10. Reclames, klachten
10.1 Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
11.2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
11.2b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
11.2c De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
11.2d Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste de factuurwaarde van de laatste twee opeenvolgende factuurperioden, exclusief BTW, althans op dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking op heeft.
11.3 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Opdrachtnemer en ieder ander van wiens hulp Opdrachtnemer gebruik maakt bij de uitvoering van de werkzaamheden.

12. Geheimhouding
Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden tenzij Opdrachtnemer een wettelijke plicht to bekendmaking heeft, of voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke procedure en het prijsgeven van deze informatie gerechtvaardigd is. Opdrachtgever zal de inhoud van adviezen of andere, al dan niet schriftelijke, uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer. Dit is anders indien de voornoemde adviezen en uitingen de strekking hebben om aan derden te worden medegedeeld.

13. Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bevoegd kennis te nemen van geschillen.
Nederlands recht is van toepassing.

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN Den Uyl Real Estate VOOR WONINGZOEKENDEN 

1.Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere inschrijving, overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen Den Uyl Real Estate en de opdrachtgever, tenzij uit deze bepalingen anders voortvloeit. 

2. Definities

2.1 Den Uyl Real Estate; de (rechts)persoon die de inschrijving accepteert en/of die krachtens de opdrachtbevestiging de opdracht tot dienstverlening of bemiddeling van de Opdrachtgever aanvaardt. De inschrijving: de inschrijving van een (rechts)persoon bij Den Uyl Real Estate als woningzoekende. De opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht tot het vinden van een woon- en/of kantoorruimte aan Den Uyl Real Estate geeft. Bemiddeling: een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door Den Uyl Real Estate in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW. Algemene voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden Den Uyl Real Estate, welke per 19 september 2016 in werking zijn getreden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 66776295. 

3. Inhoud van de opdracht bij bemiddeling

3.1 Onder een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door Den Uyl Real Estate in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW, waarbij tenminste aan de door opdrachtgever gegeven specificaties wordt voldaan. Den Uyl Real Estate vormt geen partij in de overeenkomst tussen opdrachtgever en de derde partij.
3.2 Het ingeschreven staan en een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling bij Den Uyl Real Estate vormt geen garantie voor het vinden van een (geschikte) woonruimte.
3.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, beogen de opdrachtgever en Den Uyl Real Estate niet dat Den Uyl Real Estate door de opdrachtgever zal worden gevolmachtigd, zoals is bedoeld in artikel 3:60 BW, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat Den Uyl Real Estate uit hoofde van een lastgeving, als bedoeld in artikel 7:414 BW, voor rekening van de opdrachtgever rechtshandelingen verricht. 

4. Vergoeding bij bemiddeling 

4.1 De opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden van Den Uyl Real Estate verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de opdracht tussen de Opdrachtgever en een derde die zijn object via Den Uyl Real Estate aanbied, een (huur)overeenkomst tot stand komt, zelfs indien de totstandkoming van deze overeenkomst niet het gevolg is van de door Den Uyl Real Estate verleende diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst van de opdracht / opdrachtbevestiging.
4.2 De opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt nadat de overeenkomst van opdracht tussen Den Uyl Real Estate en de opdrachtgever (door opzegging of anderszins) is beëindigd, maar de overeenkomst met een derde tot stand komt als gevolg van de door Den Uyl Real Estate verrichte diensten. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met artikel 4.1 en/of artikel 6.7 Hierna en/of omdat de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst buiten Den Uyl Real Estate om met derden onderhandelingen heeft gevoerd om zelf een overeenkomst tot stand te brengen.
4.3 Indien er tussen de opdrachtgever en een derde die zijn object eerder liet aanbieden door Den Uyl Real Estate, na de datum van beëindiging van de overeenkomst van opdracht, een overeenkomst tussen opdrachtgever en de derde partij tot stand komt, wordt deze overeenkomst, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van Den Uyl Real Estate en is de opdrachtgever de volledige vergoeding jegens Den Uyl Real Estate verschuldigd, tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten.
4.4 Den Uyl Real Estate kan, indien zij dit noodzakelijk acht, van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens daadwerkelijk met de werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot wordt met de uiteindelijke factuur verrekend. 

5. Hoogte vergoeding en betaling

5.1 De in de opdrachtbevestiging genoemde vergoeding(en) voor de werkzaamheden omvat de vergoeding van de door Den Uyl Real Estate gemaakte en te maken onkosten in verband met de opdracht, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald. De vergoeding is in principe gelijk aan de maandelijkse bruto huurprijs (inclusief voorschot bijkomende leveringen en diensten en gas, water, elektra) zoals deze bij aanvang van de huur vermeld wordt in de huurovereenkomst, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald.
5.2 De vergoeding(en) als bedoeld in artikel 5.1, is exclusief 21% BTW en dient te worden voldaan voor aanvaarding van de woonruimte.
5.3 De opdrachtgever dient binnen 7 dagen na het volledige ondertekenen van de huurovereenkomst van een woonruimte en uiterlijk tegelijk met de eerste huurtermijn en overige huurkosten de vergoeding voor werkzaamheden aan Den Uyl Real Estate te voldoen. Indien de opdrachtgever de vergoeding verschuldigd is terwijl de huurovereenkomst niet tot stand is gekomen zoals bedoeld in artikel 4.2, dan dient betaling te geschieden binnen 7 werkdagen na ontvangst door de huurder van de afwijzing. Bij niet-betaling geraakt opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. 

5.4 Indien een nota niet wordt voldaan voor of op de vervaltermijn die op de nota is vermeld, is over het factuurbedrag vanaf vervaldatum een contractuele rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 1%. Indien ook na de eerste aanmaning een factuur niet wordt voldaan, is Den Uyl Real Estate gerechtigd van de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten te vorderen, ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,-. 

5.5 Zolang de nota niet is voldaan, heeft Den Uyl Real Estate het recht om, nadat opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. Den Uyl Real Estate is alsdan niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als gevolg van de opschorting. 

6. Opdracht Algemeen

6.1 De overeenkomst tot bemiddeling komt tot stand door en op het moment van een mondelinge en/of schriftelijke opdrachtbevestiging door Den Uyl Real Estate, dan wel door de feitelijke aanvang van werkzaamheden door Den Uyl Real Estate.
6.2 Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen, tenzij door omstandigheden (vereiste snelheid o.i.d.) schriftelijke vastlegging niet mogelijk is. Partijen streven er evenwel naar deze aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken alsdan achteraf schriftelijk vast te leggen. 

6.3 De opdrachtgever zal aan Den Uyl Real Estate alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens.
6.4 Den Uyl Real Estate zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de werkzaamheden en zal de opdrachtgever verantwoording doen van de wijze waarop zij zich van haar taken heeft gekweten. 

6.5 Indien Den Uyl Real Estate bedragen heeft ontvangen of betaald ten gunste respectievelijk ten laste van de opdrachtgever doet zij daarvan rekening.
6.6 Iedere opdracht wordt geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Den Uyl Real Estate, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht wordt uitgevoerd door een of meerdere bepaalde personen in dienst van Den Uyl Real Estate. Het is Den Uyl Real Estate toegestaan om de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit te (laten) voeren door derden, die niet bij haar in dienst zijn, mits de opdrachtgever daarvoor voorafgaande toestemming heeft verleend. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk wetboek (BW) en artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien meerdere personen opdracht hebben ontvangen, wordt uitgesloten.
6.7 De opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan Den Uyl Real Estate kunnen doorkruisen en/of die Den Uyl Real Estate in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren. 

7. Looptijd

7.1 De overeenkomst van opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van het moment van een mondelinge en/of schriftelijke opdrachtbevestiging door Den Uyl Real Estate, dan wel door de feitelijke aanvang van werkzaamheden door Den Uyl Real Estate.
7.2 De overeenkomst eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid. 

7.3 De opdrachtgever is bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen door middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken.
7.4 Den Uyl Real Estate is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien er sprake is van omstandigheden die naar het oordeel van Den Uyl Real Estate ertoe leiden dat niet langer van haar gevergd kan worden de overeenkomst voort te zetten. 

7.5 Onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie. 

8. Annulering door opdrachtgever

8.1 Indien opdrachtgever, na het geven van een akkoord tot het ingaan van een huurovereenkomst, mondeling dan wel schriftelijk, om redenen welke niet aan Den Uyl Real Estate zijn toe te rekenen, het aangeboden object niet langer wenst te huren, is Opdrachtgever gehouden aan Den Uyl Real Estate de door haar geleden schade te vergoeden. Voornoemde schade zal in ieder geval bestaan uit de door Den Uyl Real Estate gederfde bemiddelingsvergoeding (inclusief BTW) welke normaliter door opdrachtgever zouden worden voldaan. Daarnaast is opdrachtgever gehouden de eventueel door de betreffende derde (verhuurder) geleden schade te vergoeden.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Den Uyl Real Estate is beperkt aansprakelijk voor de gevolgen van beroepsfouten. Indien bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder begrepen een nalaten – plaatsvindt, die tot aansprakelijkheid leidt, is de aansprakelijkheid van Den Uyl Real Estate beperkt tot een bedrag van maximaal de vergoeding die opdrachtgever aan Den Uyl Real Estate! heeft voldaan en zoals bedoeld in artikel 5.1.
9.2 De opdrachtgever vrijwaart Den Uyl Real Estate tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Den Uyl Real Estate voor de opdrachtgever worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van Per direct huren!.
9.3 Den Uyl Real Estate is niet aansprakelijk voor schade, voorzover de schade gedekt is door enige door opdrachtgever gesloten verzekering.
9.4 Aansprakelijkheid van Den Uyl Real Estate voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9.5 Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is Den Uyl Real Estate nimmer aansprakelijk.
9.6 Den Uyl Real Estate is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens.
9.7 Den Uyl Real Estate is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. Den Uyl Real Estate is ook niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van een wijze van werken die bij de opdrachtgever bekend is en waartegen hij geen bezwaar heeft gemaakt. 

9.8 Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van Den Uyl Real Estate binden Den Uyl Real Estate niet dan nadat en voor zover zij door Den Uyl Real Estate uitdrukkelijk zijn bevestigd.
9.9 Alle publicaties op https://www.facebook.com, in e- mailnieuwsbrieven of andere uitingen van Den Uyl Real Estate zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Den Uyl Real Estate is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de ten behoeve van derden gedane publicaties. 

9.10 Door Den Uyl Real Estate aan opdrachtgever ter hand gestelde documenten binden Den Uyl Real Estate niet.
9.11 Den Uyl Real Estate is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien een huurder zich niet op het desbetreffende adres kan inschrijven. Huurder zal zelf voordat de huurovereenkomst wordt getekend navraag doen bij de gemeente of inschrijving mogelijk is. 

9.12 Den Uyl Real Estate is niet aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na constatering van het schadevoorval per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en Den Uyl Real Estate doordat opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen. 

9.13 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
9.14 Het voorgaande laat onverlet de verplichting van partijen om zoveel mogelijk te proberen overmachtsituaties te voorkomen en te vermijden. 

9.15 In geval van overmacht is Den Uyl Real Estate zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst direct te ontbinden, zonder dat er voor Den Uyl Real Estate! een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. 

9.16 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Den Uyl Real Estate. 

10. Gebreken; klachttermijnen

10.1 Klachten over de uitvoering van de opdracht dienen door opdrachtgever schriftelijk binnen 5 werkdagen te worden gemeld aan Den Uyl Real Estate Dit schort de betalingsplicht van opdrachtgever evenwel niet op. 

11. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

11.1 Op de overeenkomst van opdracht en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

12. Diversen

12.1 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op de inschrijving en de bemiddeling voor zover uit deze bepalingen niet anders voortvloeit.
12.2 Wijzigingen in of afwijkingen van deze algemene bepalingen, tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn 

alleen van kracht indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en
ondertekend.
12.3 De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van deze algemene bepalingen danwel de overeenkomst van opdracht heeft niet tot gevolg dat de algemene bepalingen danwel de overeenkomst van opdracht in haar geheel nietig c.q. onverbindend zijn / is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
12.4 Het niet nemen door een partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze algemene bepalingen danwel de overeenkomst van opdracht door de andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze algemene bepalingen danwel de overeenkomst van opdracht, kan niet worden beschouwd als afstand van recht.
12.5 Aan de opschriften (“kopjes”) boven de onderscheiden bepalingen in de overeenkomst of de algemene bepalingen komt geen zelfstandige betekenis toe. Deze opschriften zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen in deze overeenkomst.
12.6 Indien enige bepaling in de tussen Den Uyl Real Estate en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) in strijd is met enige bepaling van deze algemene bepalingen, prevaleert de bepaling van de overeenkomst(en).
12.7 Den Uyl Real Estate behoudt zich het recht voor om de algemene bepalingen te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.
12.8 Op de overeenkomst tussen Den Uyl Real Estate en woningzoekenden zijn de ALGEMENE BEPALINGEN Den Uyl Real Estate VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE niet van toepassing.
12.9 De Nederlandse tekst van de algemene bepalingen prevaleert boven eventuele vertalingen daarvan. 

Foto's