Vestiging Amsterdam

Vestiging Den Haag

Volg ons

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is en wordt door Den Uyl Real Estate met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, onder andere doordat deze gedeeltelijk afhankelijk is van de invoer van gegevens door derden. Den Uyl Real Estate verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Den Uyl Real Estate worden aangeboden of waarin zij bemiddelt. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Den Uyl Real Estate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Den Uyl Real Estate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van Den Uyl Real Estate opgenomen tarieven en andere gegevens van derden en andere gebruikers/bezoekers van de website. Hoewel Den Uyl Real Estate alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Den Uyl Real Estate niet aansprakelijk voor informatie c.q. berichten die door gebruikers of bezoekers van de website via Internet worden verzonden.

Verwijzingen naar sites die niet door Den Uyl Real Estate worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Den Uyl Real Estate uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten c.q. diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Den Uyl Real Estate worden onderhouden wordt afgewezen.

De gebruiker/bezoeker die gegevens verstrekt die verband houden met het gebruik van deze website en dienstverlening van Den Uyl Real Estate staat er jegens Den Uyl Real Estate voor in dat die gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Die gebruiker/bezoeker vrijwaart Den Uyl Real Estate voor aanspraken van derden in verband met de onjuistheid c.q. onvolledigheid van die gegevens c.q. de (beweerdelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Den Uyl Real Estate is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, illustraties, foto’s, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker of bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Den Uyl Real Estate.

Foto's